a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

i) informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny


Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

2) požadovať opravu  nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3) požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov ( napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali)

 Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že výmaz  znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

4) požadovať obmedzenie  spracovania  údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, a to až do  overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

5) požadovať získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

6) právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Jedná  sa o situáciu, kedy je spracovanie údajov dovolené a v súlade so zákonom, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, pre ktoré si neželáte, aby  k spracovávaniu dochádzalo. V takom prípade nebude firma Róbert Dúbravský TREBOR údaje spracúvať, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ sa nebude jednať o spracovanie na účely preukázania, uplatnenia alebo obhájenia  právnych nárokov firmy Róbert Dúbravský TREBOR.

Nie je možné namietať voči spracovaniu  údajov na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.

7) právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t.j. právo namietať,  aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní  osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby  týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia  bude firma Róbert Dúbravský vykonávať len výnimočne napr. ak  bude zamietnutá možnosť registrácie do niektorej z našich služieb z dôvodu, že už existuje iné užívateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním  menom.

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

Túto lehotu môžeme v prípade potreby  a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Prevádzkovateľ nie je  povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme  bezdôvodná  alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady  spojené s poskytnutím informácií  alebo vykonaním úkonov alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti..

Ak firma Róbert Dúbravský TREBOR bude mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže si vyžiadať  poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Informácie o tom, že dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaný na účely dokladovania vybavenia žiadosti, pre štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa..

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že firma Róbert Dúbravský TREBOR spracúva  jej osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje jej práva, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii
Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva firma Róbert Dúbravský TREBOR na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Firma Róbert Dúbravský TREBOR nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím písomne na adrese Róbert Dúbravský TREBOR, Západná 2518/11, TRENČÍN 0911 08 alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.